PRIVACY BELEID VAN ANDREAS STIHL NV

(Laatst bijgewerkt op 20 mei 2021)

Dit privacybeleid legt uit hoe Andreas STIHL nv (hierna: “STIHL”) uw persoonlijke gegevens verwerkt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kan u te allen tijde richten aan het e-mailadres in titel 2. STIHL heeft bovendien passende technische en en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging, manipulatie en ongeoorloofde toegang.

INHOUD


5.2. RECHT VAN BEZWAAR

1. OVERZICHT

De volgende informatie beschrijft de aard en de omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens door STIHL. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die direct of indirect aan u kunnen worden toegeschreven.

2. NAAM EN CONTACTGEGEVENS VAN DE VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING EN DE FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

Dit privacybeleid regelt de gegevensverwerking door Andreas STIHL nv, Veurtstraat 117, 2870 Puurs-Sint-Amands, België en met BTW-nummer BE0427.714.768 (de “Verwerkingsverantwoordelijke”), in verband met de website www.stihl.nl. STIHL’s functionaris voor gegevensbescherming kan gecontacteerd worden op bovenstaand adres, afdeling gegevensbescherming, of per e-mail op privacy@stihl.be.

3. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING, RECHTSGRONDEN EN LEGITIEME BELANGEN DIE DOOR STIHL OF EEN DERDE WORDEN NAGESTREEFD; CATEGORIEËN VAN ONTVANGERS

3.1. TOEGANG TOT ONZE WEBSITE

Wanneer u onze website opent, wordt door de browser die op uw eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie verzonden naar de server van onze website waar deze tijdelijk wordt opgeslagen in een logbestand. De volgende informatie wordt automatisch verzameld en opgeslagen tot het moment ze automatisch wordt gewist:

 • IP-adres van het verzoekende apparaat met internetverbinding;
 • datum en tijd van toegang;
 • naam en URL van het opgevraagde bestand
 • adres van de vorige webpagina/toepassing van waaruit een link naar de gevraagde pagina werd gevolgd (verwijzende URL);
 • uw browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer met internetverbinding en de naam van uw toegangsprovider.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, lid 1, f) AVG. Ons legitiem belang volgt uit de hieronder uiteengezette doeleinden van gegevensverzameling.
Wij gebruiken het IP-adres van uw eindapparaat en de andere hierboven uiteengezette gegevens voor de volgende doeleinden:

 • om een storingsvrije verbinding te garanderen;
 • om het gebruiksgemak van onze website/applicatie te waarborgen;
 • om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren.

De gegevens worden gedurende een periode van zeven dagen opgeslagen en daarna automatisch gewist. Onze website gebruikt ook cookies, analyse hulpmiddelen en targeting methodes; deze worden in meer detail uitgelegd in paragraaf 3.4 hieronder.

3.2. STIHL DIRECT

3.2.1. AANMAKEN VAN EEN KLANTENACCOUNT EN PLAATSEN VAN BESTELLINGEN

Om het winkelen op onze website voor u zo eenvoudig mogelijk te maken, kan u ervoor kiezen om uw persoonlijke gegevens in een met een wachtwoord beveiligd klantenaccount op te slagen. Het klantenaccount wordt aangemaakt op basis van uw toestemming in de zin van artikel 6, lid 1, (a) AVG. Het aanmaken van een klantenaccount maakt het voor ons eenvoudiger om de overeenkomst na te komen en stelt ons in staat om u te voorzien van efficiënte en transparante informatie en ondersteuning over de status van uw aankoop. Om een klantenaccount aan te maken, moet u uw eigen wachtwoord kiezen. Samen met uw e-mailadres en naam, gebruikt u dit wachtwoord om toegang te krijgen tot uw klantenaccount. Na het aanmaken van uw klantenaccount hoeft u uw gegevens niet meer opnieuw in te voeren. Bovendien kunt u de gegevens die in uw klantenaccount over u zijn opgeslagen op elk gewenst moment bekijken en wijzigen.

Wij wijzen u erop dat, ook wanneer u onze website verlaat, u automatisch ingelogd blijft in uw klantenaccount, tenzij u zich actief afmeldt. U kan er op elk moment voor kiezen om uw
account te verwijderen. U dient contact op te nemen met onze klantenservice als u dit wenst te doen. Wij wijzen u er echter op dat het verwijderen van uw klantenaccount niet noodzakelijk het wissen van alle gegevens die beschikbaar zijn in het klantenaccount inhoudt aangezien wij sommige gegevens moeten bewaren omwille van wettelijke verplichtingen.

Als u een bestelling bij ons plaatst, verwerken wij de gegevens die wij nodig hebben om een overeenkomst met u te sluiten, uit te voeren of te beëindigen. Deze gegevens omvatten:

 • Voornaam, achternaam
 • factuur- en leveringsadres
 • e-mailadres
 • Factuur- en betalingsgegevens
 • Telefoonnummer, indien van toepassing
 • Serienummer van het apparaat

Deze gegevens worden bij uw eerste bestelling toegevoegd aan uw klantenaccount. U hoeft deze gegevens de volgende keer dat u een bestelling plaatst niet opnieuw in te voeren. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6(1)(b) AVG, d.w.z. dat u ons de gegevens verstrekt op basis van de contractuele relatie tussen u en ons. Gelet op de wettelijke verplichting om u binnen een redelijke termijn een bestelbevestiging te bezorgen (artikel 6:230v(7)(a) BW), uw gebruiksgemak en de efficiëntie van digitale communicatie, verwerken wij ook uw e-mailadres op basis van ons gerechtvaardigd belang zodat wij u een elektronische bestelbevestiging kunnen sturen (artikel 6, lid 1, f) AVG).

Wanneer een specifiek apparaat voor levering wordt verzonden, wordt het serienummer van het apparaat aan de koper toegewezen.

Als u een klantenaccount aanmaakt, dan zullen de gegevens die aan uw klantenaccount zijn toegewezen en in uw klantenaccount zijn opgeslagen worden normaal gezien verwerkt totdat u verzoekt tot verwijdering ervan, of u uw klantenaccount verwijdert. Als minimum zullen wij echter uw persoonlijke gegevens bijhouden totdat de wettelijke of contractuele garantie- en waarborgrechten verlopen zijn. Zodra deze rechten vervallen, en in het geval dat een klantenaccount wordt verwijderd, bewaren wij de informatie over de contractuele relatie die nodig is voor commerciële en fiscaalrechtelijke doeleinden gedurende de wettelijk bepaalde termijnen. Tijdens deze periode (over het algemeen een periode van tien jaar vanaf het moment waarop de overeenkomst werd gesloten) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt in het kader van controles uitgevoerd door de belastingautoriteiten.

Voor de afwikkeling van de koopovereenkomst moeten wij ook de volgende gegevens verwerken:

Wanneer je via onze dealer locator zoekt naar de dichtstbijzijnde dealer, zullen deze locatie gegevens geanonimiseerd verwerkt worden via Google Analytics.

Wij geven de benodigde betaalgegevens door aan een door ons aangestelde betalingsdienstaanbieder. Wij geven informatie over uw afleveradres door aan een logistiek bedrijf dat wij hebben ingeschakeld om de koopovereenkomst te verwerken en uw bestelling te leveren.

3.2.2. CLICK&COLLECT

U heeft de mogelijkheid het door u bestelde apparaat te laten verzenden naar een gespecialiseerde dealer naar keuze en het daar af te halen. In dat geval geven wij de vereiste gegevens door (uw contactgegevens, het gekochte product en het bijbehorende serienummer) aan de gespecialiseerde dealer, zodat de gespecialiseerde dealer het apparaat aan u kan overhandigen. Wij registreren de naam van de gespecialiseerde dealer en de afhaaldatum en wijzen deze gegevens toe aan uw klantenaccount. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, b) AVG, aangezien de gegevensverwerking vereist is voor de uitvoering van de overeenkomst.

3.2.3. PRODUCTREGISTRATIE

U heeft de mogelijkheid om uw STIHL product op onze website te registreren. Alle persoonlijke gegevens die u bij de registratie van uw STIHL product opgeeft (voornaam, achternaam, adres (straat, huisnummer, postcode, woonplaats), e-mailadres en telefoonnummer) worden door STIHL verwerkt, samen met de apparaatspecifieke gegevens
met betrekking tot het door u geregistreerde product, met het oog op het vaststellen, het organiseren, uitvoeren, wijzigen, verwerken en/of beëindigen van de registratie-relatie met u. Op het registratieformulier vindt u de gegevens die u verplicht moet verstrekken om uw product te kunnen registreren en om van de volgende voordelen te kunnen genieten die verbonden zijn aan de productregistratie:

 • Verlengde garantieperiode
 • Individuele, klantspecifieke ondersteuning
 • Snelle, gespecialiseerde ondersteuning voor uw STIHL apparaat
 • Een betere gebruikerservaring bij het gebruik van onze andere diensten

De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van een contract dat met u is gesloten (Artikel 6, lid 1, b) AVG).

U kan ook optionele informatie verstrekken om ons te helpen u beter te leren kennen. Wij gebruiken deze gegevens om de manier waarop wij uw vragen verwerken, te verbeteren. Het verstrekken van aanvullende informatie is altijd vrijwillig. Bijgevolg is de gegevensverwerking uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, a) AVG). U kan deze toestemming te allen tijde intrekken (met toekomstige werking) door contact met ons op te nemen via de details hieronder.

Als u een product registreert, ontvangen onze geautoriseerde dealers alleen informatie over de registratiestatus van uw STIHL product. Onze dealers ontvangen andere statistische gegevens enkel in geanonimiseerde vorm. Deze gegevens kunnen niet worden herleid naar u als individu.

Er worden geen andere persoonlijke gegevens doorgegeven aan onze geautoriseerde dealers.

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is de uitvoering van precontractuele maatregelen en de uitvoering van een contract dat met u is gesloten (Artikel 6, lid 1, b) AVG).

3.2.4. IDENTITEIT EN OVERDRACHT AAN KREDIETAGENTSCHAPPEN

Indien nodig zullen wij informatie inwinnen bij dienstverleners om uw identiteit te verifiëren. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, (f) AVG. Wij zijn gemachtigd om deze informatie te ontvangen om uw identiteit te beschermen en pogingen tot fraude te voorkomen. De redenen voor en de resultaten van ons onderzoek zullen worden opgeslagen in uw klantenaccount voor de duur van de contractuele relatie.

Als u al eerder bij ons heeft gewinkeld, kunnen de gegevens die wij over u hebben opgeslagen worden aangevuld met zogenaamde scores. Scores beschrijven het proces van het voorspellen van toekomstige gebeurtenissen op basis van informatie en ervaring die in het verleden zijn verzameld. De gegevens over u die zijn opgeslagen, worden gebruikt om u toe te wijzen aan statistische groepen van mensen met vergelijkbare inzendingen in het verleden. De onderliggende procedure is een goed gefundeerde wiskundige statistische methode voor het voorspellen van risico-kansen die al vele jaren in de praktijk is uitgeprobeerd en getest.

In het geval dat de betaling vertraging oploopt, dragen wij de vereiste gegevens over aan een bedrijf die de opdracht heeft de vordering in te dienen, mits aan de overige wettelijke vereisten is voldaan. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, f) AVG. Het geldend maken van een contractuele vordering is een rechtmatig belang in de zin van de tweede voornoemde bepaling. Op voorwaarde dat aan de andere wettelijke vereisten is voldaan, geven wij ook informatie over de betalingsachterstand of andere dubieuze vorderingen door aan kredietagentschappen die met ons samenwerken. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, f) AVG. Het op grond van deze bepaling vereiste rechtmatige belang vloeit voort uit ons belang, en het belang van derden, bij het verminderen van contractuele risico's voor toekomstige overeenkomsten.

3.2.5. ONDERSTEUNING

Wij gebruiken ook alle gegevens die u verstrekt in verband met uw klantenaccount of in verband met bestellingen om u de best mogelijke ondersteuning te bieden. De wettelijke basis voor de verwerking van gegevens voor dit doel is artikel 6, lid 1, b) AVG waar een contractuele relatie bestaat of wordt aangegaan, en artikel 6, lid 1, f) AVG in alle andere gevallen.

3.3. VERWERKING VAN GEGEVENS VOOR RECLAMEDOELEINDEN

In het onderstaande gedeelte vindt u informatie over de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden, die in het algemeen is toegestaan onder de AVG, ook op basis van ons gerechtvaardigd belang op grond van artikel 6, lid 1, f) AVG. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet aan starre beginselen onderworpen en is gebaseerd op de vraag of de informatie voor reclamedoeleinden moet worden opgeslagen.

3.3.1. STIHL’S RECLAMEDOELEINDEN

Als u een overeenkomst met ons hebt gesloten, bent u in onze systemen opgenomen als een van onze bestaande klanten. In dergelijke gevallen verwerken wij uw postadres, zonder dat specifieke toestemming vereist is, om u informatie over gelijkaardige producten en diensten per post te sturen. Wij verwerken uw e-mailadres, zonder dat daarvoor een specifieke toestemming vereist is, om u informatie te sturen over gelijkaardige producten die door het bedrijf worden aangeboden.

De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, f) AVG. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van deze gegevens te allen tijde zonder dat dit andere kosten met zich meebrengt dan de transmissiekosten tegen het basistarief.

3.3.2. RECLAME OP BASIS VAN UW INTERESSES

Om ervoor te zorgen dat u alleen reclame-informatie ontvangt die waarschijnlijk interessant voor u is, categoriseren wij uw klantprofiel en vullen wij dit aan met verdere informatie. Wij gebruiken hiervoor zowel statistische informatie als informatie over u als individu (bijv. de basisgegevens in uw klantenprofiel). Het doel is u uitsluitend reclame te sturen die aansluit bij uw daadwerkelijke of veronderstelde behoeften en niet door u lastig te vallen met reclame die u niet interesseert.

3.3.3. RECHT VAN BEZWAAR

U kan op elk moment, kosteloos en met toekomstige werking bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de hierboven genoemde doeleinden. Om dit te doen stuurt u gewoon een e-mail naar de in titel 2 vermelde contactgegevens.

Indien u bezwaar heeft gemaakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor alle toekomstige gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. Wij wijzen u erop dat u in uitzonderlijke gevallen tijdelijk nog reclamemateriaal aan u kan worden toegezonden, ook nadat wij uw bezwaar hebben ontvangen. Dit is te wijten aan technische redenen in verband met de aanlooptijd voor advertenties en betekent niet dat wij uw verzoek (bezwaar) niet respecteren.

3.3.4. VERZENDING VAN DE NIEUWSBRIEF

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om u in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Om er zeker van te zijn dat u geen fouten hebt gemaakt bij het invoeren van uw e-mailadres, gebruiken wij een systeem dat bekend staat als de dubbele opt-in procedure: zodra u uw e-mailadres in het registratieveld hebt ingevoerd, sturen wij u een bevestigingslink. Uw e-mailadres wordt pas aan onze distributielijst toegevoegd nadat u op de bevestigingslink hebt geklikt. In dat geval worden uw elektronische contactgegevens alleen verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a) AVG). Het staat u vrij om uw toestemming te allen tijde te herroepen (met toekomstige werking). Daarvoor hoeft u alleen een korte e-mail te sturen naar adres vermeld in titel 2 of klikt u op de knop “Uitschrijven” onderaan elke nieuwsbrief. Als u uw naam hebt ingevuld bij het abonneren op onze nieuwsbrief, zullen wij deze gegevens verwerken op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a) AVG).

Wij willen erop wijzen dat wij het succes van onze nieuwsbrief meten en gebruikersgedrag analyseren in verband met de verzending van onze nieuwsbrief. De verzonden e-mails maken gebruik van zogenaamde web beacons of tracking pixels om deze analyse mogelijk te maken. Deze worden op onze servers opgeslagen en geven ons informatie over wanneer en hoe u ze bezoekt. Ten behoeve van deze analyses koppelen wij de gegevens waarnaar wordt verwezen en de web beacons aan uw e-mailadres.

Met de gegevens die wij uit deze analyses verkrijgen, kunnen wij de nieuwsbrief afstemmen op uw individuele interesses. Wij verzamelen basisinformatie, zoals het openingspercentage, informatie over wanneer u onze nieuwsbrief leest en op welke links u klikt in de nieuwsbrief, om conclusies te trekken over uw persoonlijke interesses. De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is uw toestemming (artikel 6, lid 1, zin 1, a), AVG). U bent vrij om uw toestemming met werking voor de toekomst te allen tijde in te trekken door te klikken op de knop “Uitschrijven” te klikken om u af te melden voor onze nieuwsbrief.

Bovendien is dit soort tracking niet mogelijk als u de weergave van afbeeldingen in de standaardinstellingen van uw e-mailprogramma heeft uitgeschakeld. In dergelijke gevallen zal de nieuwsbrief niet volledig aan u worden getoond en kan u mogelijks niet alle beschikbare functies gebruiken. Als u ervoor kiest de afbeeldingen handmatig weer te geven, activeert dit de bovenvermelde functies.

3.3.5. GOOGLE RECAPTCHA

Wij gebruiken reCaptcha v2 op onze websites. ReCaptcha is een dienst aangeboden door Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) en dient om te voorkomen dat onrechtmatige geautomatiseerde invoer plaatsvindt in webformulieren en daarnaast de technische systemen van de host te beschermen. Wij gebruiken reCaptcha op basis van uw toestemming (artikel 6(1)(a) AVG).

Als u deze toestemming verleent en één van onze websites bezoekt die reCaptcha gebruikt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Google. Een reCaptcha cookie zal worden opgeslagen. Uw IP-adres wordt doorgegeven aan Google.

Daarnaast maakt reCaptcha gebruik van een proces dat bekend staat als fingerprinting om de volgende gegevens te verzamelen:

 • Gebruikte browser plugins
 • Cookies opgeslagen door Google in de afgelopen 6 maanden
 • Aantal muisklikken en schermaanrakingen door u op dit scherm
 • CSS-informatie (Computer Conferencing System) voor de pagina die is bezocht
 • Javascript-objecten
 • Datum
 • Browser taal

Wij gebruiken reCaptcha op basis van uw toestemming (artikel 6(1)(a) AVG). Het staat u vrij deze toestemming te allen tijde in te trekken. Gelieve er echter rekening mee te houden dat u in dat geval mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die door deze website worden aangeboden.

U kunt het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google hier raadplegen: https://www.google.com/policies/privacy/ en hier https://policies.google.com/terms.

3.3.6. FACEBOOK PIXELS CUSTOM AUDIENCE

(1) Onze website maakt met behulp van de Facebook pixel ook gebruik van de “Custom Audiences” remarketingfunctie aangeboden door Facebook Inc. (“Facebook”). Dit betekent dat aan gebruikers van de website advertenties kunnen worden getoond op basis van hun interesses wanneer zij het sociale netwerk Facebook of andere websites die ook gebruik maken van deze functie (“Facebook ads”) bezoeken. De functie maakt het ook mogelijk het gedrag van bezoekers van websites te volgen nadat zij zijn doorgeleid naar de website van de aanbieder wanneer zij op een Facebook-advertentie klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties geanalyseerd worden voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en geoptimaliseerd worden voor toekomstige advertentiemaatregelen.

(2) Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de Facebook-server tot stand. Wij hebben geen controle over de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Facebook met deze tool verzamelt, wat betekent dat de informatie die wij verstrekken, gebaseerd is op de kennis waarover wij op dat moment beschikken: de integratie van de Facebook-pixel deelt Facebook mee dat u het betreffende deel van onze website hebt bezocht of op een van onze advertenties hebt geklikt. Indien u geregistreerd bent bij een Facebook-dienst, kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Ook als u niet bij Facebook bent geregistreerd/ingelogd, is het mogelijk dat de provider in staat is om uw IP-adres en andere identificatie-eigenschappen te identificeren.

(3) Wij zullen de “Facebook Custom Audiences” functie enkel activeren wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven via onze cookiebanner bij uw bezoek van onze website. U kan de via de “Facebook Custom Audiences” functie via deze link nog steeds deactiveren:

Klik hier om de Facebook-tracking uit te schakelen

Facebook-gebruikers die ingelogd zijn, kunnen verdere instellingen configureren op https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

(4) U kan meer informatie over gegevensverwerking en gegevensverzameling door Facebook ontvangen bij: Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, of, indien u gevestigd bent in de EU, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland; http://www.facebook.com/policy.php;

(5) U kan specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en hoe deze werkt vinden in het Helpcentrum van Facebook op https://www.facebook.com/business/help/742478679120153.

(6) De gegevens die worden verwerkt wanneer deze dienst wordt gebruikt, kunnen worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Indien de gegevens worden doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte, zullen deze altijd gecodeerd worden overgedragen en op basis van passende garanties om een passend beschermingsniveau te waarborgen in de zin van de artikelen 44 e.v. AVG.

(7) De Facebook-pixel wordt uitsluitend met uw toestemming gebruikt (artikel 6, lid 1, a) AVG). U kan uw toestemming op elk moment intrekken zoals hierboven beschreven door uw cookie-instellingen te veranderen.

3.3.7. PINTEREST CONVERSION TRACKING PIXEL

De STIHL-website maakt gebruik van de conversietrackingtechnologie die wordt aangeboden door het sociale netwerk Pinterest (Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland). Deze technologie stelt ons in staat om advertenties en aanbiedingen weer te geven die relevant zijn voor bezoekers van onze website die al interesse hebben getoond in onze website en in onze inhoud/aanbieding en die ook lid zijn van Pinterest op Pinterest. Daartoe is een Pinterest conversion tracking pixel geïntegreerd in onze website en wanneer u onze website bezoekt, meldt de pixel aan Pinterest dat u onze website hebt bezocht en welke onderdelen van ons aanbod interessant waren voor u.

Als u bijvoorbeeld op onze website belangstelling hebt getoond voor ons aanbod, worden op Pinterest advertenties voor ons aanbod getoond aan u.

U kan het verzamelen van gegevens met het oog op het weergeven van op interesses advertenties op Pinterest op elk gewenst moment uitschakelen in de instellingen van uw Pinterest-account op https://www.pinterest.com/settings/privacy (onder “Personalisatie”, verwijder het vinkje bij “Informatie van onze partners gebruiken om te verbeteren welke aanbevelingen en advertenties je ziet.”).

De Pinterest-pixel wordt uitsluitend met uw toestemming gebruikt (artikel 6, lid 1, a) AVG). U kan uw toestemming op elk moment intrekken zoals hierboven beschreven door uw cookie-instellingen te veranderen.

3.3.8. OUTBRAIN AMPLIFY

(1) Deze website maakt gebruik van webadvertentie platforms, bekend als cookies, aangeboden door Outbrain UK Limited. Deze functie heeft als doel om op maat gemaakte advertenties aan u te tonen wanneer u onze website bezoekt. Een widget wordt gebruikt om bezoekers te attenderen op verdere inhoud die ook voor hen van belang kan zijn op onze website en op websites van derden. De inhoud die in de Outbrain-widget wordt weergegeven, wordt beheerd en geleverd door Outbrain, zowel in termen van inhoud als vanuit een technisch perspectief.

(2) Outbrain registreert IP-adressen en gebruikersagent gegevens en wijst een Outbrain UUID aan die wordt gebruikt om elke individuele lezer te identificeren via de browser/toestel die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot een pagina waarop een Outbrain-widget wordt uitgevoerd. De UUID is een opeenvolging van cijfers en/of letters en wordt geassocieerd met een lezers zijn apparaat/browser (d.w.z. dat Outbrain momenteel geen apparaat- of browseroverstijgende informatie opslaat). Het IP-adres wordt vertaald in een geolocatie en het laatste octet wordt vervolgens verwijderd. In de gebruikersprofielen combineert Outbrain gebruikersinteracties (bijv. paginabezoeken en kliks) van een browser/apparaat om de UUID-voorkeuren te identificeren.

(3) Om de persoonlijke aanbevelingen te deactiveren, klikt u op “BEKIJK MIJN PROFIEL” op de website van de provider en schuif de knop naar de “opt out” positie.

(4) U kan meer informatie verkrijgen over gegevensverwerking en gegevensverzameling door Outbrain op: Outbrain Inc, 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, Attn: Privacy Questions, of, als u in de EU gevestigd bent, Outbrain UK Limited, 175 High Holborn, West End, Londen WC1V 7AA, Verenigd Koninkrijk; https://www.outbrain.com/legal/privacy.

(5) U kan meer informatie en details vinden over Outbrain’s Amplify en hoe het werkt op Outbrain’s website via https://www.outbrain.com/help/advertisers/what-is-outbrain-amplify/.

(6) De gegevens die worden verwerkt wanneer deze dienst wordt gebruikt, kunnen worden verwerkt buiten de Europese Economische Ruimte. Indien de gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, zullen deze altijd gecodeerd worden overgedragen en op basis van passende garanties om een passend beschermingsniveau te waarborgen in de zin van van de artikelen 44 e.v. AVG.

(7) Outbrain Amplify wordt uitsluitend gebruikt met uw toestemming (artikel 6, lid 1, a) AVG). U kan uw toestemming op elk moment intrekken zoals hierboven beschreven door uw cookie-instellingen te veranderen.

3.3.9. CRITEO

(1) Criteo helpt merken, e-commerce websites en andere adverteerders om reclame te maken voor hun producten en diensten. Deze geïntegreerde technologie herkent uw apparaat en verzamelt informatie over uw browseractiviteiten op verschillende sites. Criteo gebruikt een algoritme om surfgedrag te analyseren en kan dan gerichte productaanbevelingen weergeven aan de hand van gepersonaliseerde reclamebanners op andere websites (bekend als “publishers”).

(2) Criteo registreert uw browsersessiegegevens en kent er een cookie-ID aan toe, waardoor elke individuele lezer via de browser/het apparaat kan worden geïdentificeerd wanneer een website Criteo gebruikt. De UUID is een opeenvolging van cijfers en/of letters en wordt geassocieerd met een lezer zijn apparaat/browser (d.w.z. dat Criteo geen persoonlijke gegevens opslaat). De cookie-ID die wordt aangemaakt wordt alleen aangemaakt voor het apparaat dat u op dat moment gebruikt. In de gebruikersprofielen combineert Criteo gebruikersinteracties (bijv. paginabezoeken en kliks) van een browser/apparaat om de cookie-ID-voorkeuren te identificeren. Geïndividualiseerde advertenties kunnen worden weergegeven wanneer de voorkeuren overeenkomen.

(3) U kan het verzamelen van deze gegevens op de website van de provider hier deactiveren:

(4) Meer informatie over gegevensverwerking en -verzameling kunt u verkrijgen bij Criteo op: Criteo, 32 Rue Blanche, 75009 Parijs, Frankrijk of via https://www.criteo.com/privacy/.

(5) U kan meer informatie en details over Criteo en hoe het werkt vinden op Criteo’s website via https://www.criteo.com/privacy/how-we-use-your-data/.

(6) Criteo wordt uitsluitend met uw toestemming gebruikt (artikel 6, lid 1, a) AVG). U kan uw toestemming op elk moment intrekken zoals hierboven beschreven door uw cookie instellingen te veranderen.

3.3.10. VERIZON

Wij gebruiken de Yahoo! Dot tag die wordt aangeboden door Verizon Media EMEA Limited (voorheen bekend als Oath (EMEA) Limited) 5-7 Point Square, North Wall Quay Dublin 1, Ierland om de prestaties van een campagne te meten en om in staat te zijn succesvolle reclame-maatregelen binnen het Verizon-netwerk te identificeren. Dit is een tag voor paginaweergave. Als een gebruiker klikt op een STIHL-reclamecampagne in het Verizon-netwerk (bijv. op yahoo.com), dan worden de subpagina's van het STIHL-domein die de gebruiker vervolgens bezoekt gekoppeld aan deze campagne om de effectiviteit van de campagne te meten. Er worden geen gegevens overgedragen waarmee de gebruiker persoonlijk kan worden geïdentificeerd en waardoor het gebruik van de STIHL-website anoniem blijft ten opzichte van Verizon.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming kan u vinden op https://www.verizonmedia.com/policies/ie/nl/verizonmedia/privacy/index.html

3.4. OPTIMALISATIE VAN DE WEBSITE EN WEBPAGINA'S

3.4.1. COOKIES - ALGEMENE INFORMATIE

Deze website maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring te verbeteren en om bepaalde functies mogelijk te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de cookies die wij gebruiken worden aan het einde van uw browsersessie verwijderd, d.w.z. wanneer u uw browser sluit; deze staan bekend als “sessiecookies”. Andere cookies blijven op uw eindapparaat, waardoor wij of onze partnerbedrijven uw browser kunnen herkennen bij uw volgende bezoek; deze staan bekend als “pertinente cookies”. Cookies kunnen niet worden gebruikt om toegang te krijgen tot andere bestanden op uw computer of om uw e-mailadres te achterhalen.

Deze website gebruikt de cookies die in ons cookiebeleid worden beschreven.

Voor zover wij cookies gebruiken die strikt noodzakelijk zijn voor het beschikbaar stellen van onze webpagina's, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van dergelijke cookies artikel 6, lid 1, f), AVG (ons legitiem belang).

Wij zullen alleen persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies voor marketing- of statistische doeleinden als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. De rechtsgrondslag hiervoor is artikel 6, lid 1, a) AVG.

U kan uw toestemming te allen tijde zonder opgave van redenen intrekken door de volgende link en de toegestane functionaliteiten te wijzigen.

Cookies worden opgeslagen op uw eindapparaat en u heeft volledige controle over hoe ze worden gebruikt. U kan bepaalde cookies blokkeren of ze volledig uitschakelen via uw browserinstellingen. Pertinente cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Verwijdering kan ook worden geautomatiseerd. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan u mogelijks niet de volledige functionaliteit van onze website gebruiken.

3.4.2. WEBANALYSE MET BEHULP VAN GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). De beheerder voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, Ierland, 1600. Google Analytics gebruikt cookies om een analyse mogelijk te maken van de manier waarop u de website gebruikt. In de regel wordt de door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website overgebracht naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

De STIHL website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie “anonymize IP”. Dit betekent dat Google uw IP-adres dat door de Google Analytics-cookie wordt verzameld anonimiseert voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden en doet dit dus vooraf in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar geanonimiseerd. Google gebruikt deze informatie in opdracht van STIHL voor het evalueren van uw gebruik van de website, het samenstellen van rapporten over de activiteit en het leveren van andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de aanbieder van de website. Het IP-adres dat uw browser doorgeeft in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van cookies is artikel 6, lid 1, a) AVG. U kan deze toestemming op elk moment intrekken zoals hierboven beschreven door het aanpassen van uw cookievoorkeuren.

U kan ook cookies die al zijn opgeslagen op elk gewenst moment verwijderen in uw browserinstellingen. Als u dat doet, kan u mogelijks niet langer de volledige functionaliteit van onze website gebruiken.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op www.google.com/analytics/terms/nl.html en op www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.

3.4.3. CONTACT OPNEMEN

Wanneer u ons contacteert per telefoon, e-mail, post, via contactformulieren of op een andere manier met een aanvraag of als wij contact met u opnemen, verwerken wij ook uw persoonsgegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht zelf. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt ten behoeve van een correcte afhandeling van uw aanvraag. Wij gebruiken uw gegevens voor zover dit in het concrete geval noodzakelijk is. Indien nodig, bijvoorbeeld als uw aanvraag betrekking heeft op een bestelling van drukwerk dat aangeboden wordt door een ander bedrijf van de STIHL groep of in het kader van de klantenservice, worden uw gegevens aan deze andere onderneming van de STIHL groep doorgegeven, als en voor zover dit nodig is om uw aanvraag te verwerken. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens is artikel 6, lid 1, b) AVG, voor zover het gaat om het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst met u, bijvoorbeeld in geval van klachten, of artikel 6, lid 1, f) AVG, aangezien wij een rechtmatig belang hebben bij zakelijke correspondentie met u.

Correspondentie zal worden verwijderd voor zover deze niet langer nodig is voor de communicatie met u en eventuele wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Telefoongesprekken met ons klantenserviceteam zullen alleen worden opgenomen met uw voorafgaande toestemming voor kwaliteitswaarborg of trainingsdoeleinden en zullen worden verwijderd na maximaal 90 dagen. Vanzelfsprekend is uw toestemming voor het opnemen van deze gesprekken vrijwillig. Het staat u vrij deze toestemming te allen tijde te herroepen (met toekomstige werking), bijvoorbeeld door de medewerker aan de telefoon te vragen de opname te stoppen. Uw gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (artikel 6, lid 1, a) AVG).

Voor het verlenen van klantenondersteuningsdiensten maken wij gebruik van dienstverleners waarmee wij overeenkomstige opgedragen gegevensverwerkingsovereenkomsten hebben gesloten in overeenstemming met artikel 28 AVG.

Voor zover dit noodzakelijk is voor de afwikkeling van uw verzoek, worden uw gegevens doorgegeven aan andere ondernemingen van de STIHL Groep of aan de verantwoordelijke dealer. Om te beoordelen hoe dringend uw aanvraag is, gebruiken wij een instrument van Microsoft Ireland Operations Limited, dat ons toelaat om bepaalde sleutelwoorden voor dit doel te analyseren. Alleen de onderwerpregel en de inhoud van uw bericht worden voor dit doel doorgegeven. Wij geven geen persoonlijke gegevens door aan de provider tenzij u deze zelf verstrekt in uw aanvraag.

3.4.4 MOUSEFLOW

Wij gebruiken Mouseflow, een webanalyse-tool dat op onze website wordt aangeboden door Mouseflow ApS, Flaesketorvet 68, 1711 Kopenhagen, Denemarken. De tool registreert individuele bezoeken die willekeurig worden geselecteerd en geeft ook het geanonimiseerde IP-adres van de bezoeker door aan de leverancier van deze tool. Deze tool stelt ons in staat een verslag van muisbewegingen en muisklikken op te stellen. Deze kunnen op willekeurige basis worden afgespeeld als zogenaamde ‘session replays en kunnen worden geanalyseerd in “heat maps”, zodat we potentiële verbeteringen voor deze website kunnen identificeren. Mouseflow kan ook worden gebruikt om enquêtes uit te voeren die zijn ontworpen om de tevredenheid van bezoekers te meten. De uitgevoerde enquêtes en deelname daaraan worden ook vastgelegd in een cookie die door de tool wordt aangemaakt.

Deze tool wordt uitsluitend met uw toestemming gebruikt (artikel 6, lid 1, a), AVG). U kan uw toestemming op elk moment intrekken, zoals hierboven beschreven, door uw cookie instellingen aan te passen.

Meer informatie over gegevensbeschermingsmaatregelen van de aanbieder en over het gebruik van Mouseflow in de privacyverklaring van de aanbieder’s verklaring: https://mouseflow.com/de/privacy/.

3.4.5 MOVING IMAGE

Sommige van onze pagina's maken gebruik van video-inhoud die beschikbaar wordt gesteld door de “MovingImage”-dienst die wij hebben ingeschakeld en die wordt aangeboden door de aanbieder movingimage EVP GmbH, Stralauer Allee 7, 10245 Berlijn.

Wanneer u de in de pagina geïntegreerde video opent, worden in elk geval gegevens (inclusief uw verbindingsgegevens), zoals uw IP-adres en informatie over het eindapparaat dat u gebruikt, naar de server van de aanbieder doorgestuurd en worden er verschillende cookies aangemaakt. Deze cookies moeten worden aangemaakt om ervoor te zorgen dat de pagina's functioneel zijn. Er worden geen gegevens over u verwerkt, behalve de gegevens die absoluut noodzakelijk zijn.

Deze dienst wordt uitsluitend met uw toestemming gebruikt (artikel 6, lid 1, a), AVG).

Meer informatie over de provider vindt u in zijn privacybeleid: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/?noredirect=nl-US

3.5. STATISTISCHE ANALYSE

STIHL verwerkt de onder 3.2 genoemde gegevens ook om statistische analyses te genereren. Deze worden gebruikt om de door STIHL aangeboden producten en diensten te optimaliseren en te verbeteren, met name wat betreft productkenmerken, productveiligheid, service kwaliteit, marketing en de optimalisering van het dealernetwerk. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen om analyses te maken, voor zover dit noodzakelijk is voor de voornoemde doeleinden. Voor zover mogelijk worden de gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd vooraleer ze gebruikt worden. STIHL combineert de voornoemde gegevens ook met informatie over meteorologische en/of geografische attributen uit andere gegevensbronnen zoals weer- en kaartdiensten om de statistische kracht van de analyses te vergroten. De resultaten van de analyses worden uitsluitend in gebundelde vorm gebruikt en kunnen ook in deze vorm worden doorgegeven aan andere filialen van STIHL voor de hierboven genoemde doeleinden. Er worden geen klantspecifieke analyses uitgevoerd, tenzij de klant daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De rechtsgrondslag voor de verwerking van de hierboven beschreven gegevens is jouw toestemming, conform artikel 6, lid 1, a) AVG.

3.6. TEVREDENHEIDSONDERZOEKEN

Voor aanvragen via contactformulieren bieden wij u de mogelijkheid om u te registreren voor uitnodigingen voor tevredenheidsonderzoeken. De registratie heeft uitsluitend betrekking op het specifieke verzoek en behelst een eenmalig contact door ons. Op dit punt is het gebruik van uw elektronische contactgegevens voor het verzenden van de uitnodiging uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 paragraaf 1 a GDPR). U kunt de door u gegeven toestemming te allen tijde herroepen met werking voor de toekomst. Daartoe volstaat het een kort bericht te sturen naar privacy@stihl.be of naar het onder 2 vermelde e-mailadres. Indien u na ontvangst van de uitnodiging deelneemt aan het tevredenheidsonderzoek, worden technische gegevens verwerkt en opgeslagen om het onderzoek uit te voeren. De rechtsgrondslag voor de verwerking is ons gerechtvaardigd belang (Art. 6 paragraaf 1 f GDPR) bij de technische uitvoerbaarheid van de enquête. Wij verwerken de gegevens die u in de enquête verstrekt op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze ondersteunende diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Om de enquête te evalueren, raadplegen wij ook de inhoud van uw enquête, evenals alle gegevens die in verband met de enquête ontstaan. Ook deze verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

4. DOORGIFTE VAN GEGEVENS

Bepaalde verwerkingen, zoals bijvoorbeeld de klantenservice, worden uitgevoerd door door ondernemingen binnen de STIHL Groep. Dit vereist dat gegevens regelmatig worden doorgegeven binnen de Groep. Deze gegevensoverdracht vindt in de regel plaats op basis van een contractuele overeenkomst voor de verwerking van gegevens in opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke (een opgedragen gegevensverwerkingsovereenkoms). In andere gevallen, zoals het analyseren van gebundelde gegevens voor marktonderzoeksdoeleinden, dient artikel 6, lid 1, f), AVG als de rechtsgrondslag voor de doorgifte, waarbij ons legitieme belang ligt in de efficiënte organisatie van onze processen.

Met uitzondering van de in 3.4.2 genoemde verwerkingen, geven wij uw gegevens niet door aan ontvangers gedomicilieerd buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. De in 3.4.2 bedoelde verwerkingen hebben tot gevolg dat gegevens worden overgedragen aan de servers van de aanbieders van tracking/targeting technologieën waartoe wij opdracht hebben gegeven. Deze servers bevinden zich in de VS. De gegevens worden overgedragen op basis van de zogeheten modelcontractbepalingen (standard contractual clauses) van de Europese Commissie.

5. UW RECHTEN

5.1. OVERZICHT

Naast het recht om een door u aan ons verleende toestemming in te trekken, heeft u de volgende aanvullende rechten, mits aan de respectieve wettelijke voorwaarden is voldaan:

 • recht op toegang met betrekking tot uw persoonlijke gegevens die bij ons zijn opgeslagen op grond van artikel 15 AVG;
 • recht op correctie van onnauwkeurige persoonsgegevens en recht op aanvulling van onvolledige persoonsgegevens op grond van artikel 16 AVG;
 • recht op het wissen van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen op grond van artikel 17 AVG, op voorwaarde dat er geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke rechten of verplichtingen voor verdere bewaring in acht moeten worden genomen;
 • recht op beperking van de verwerking van uw gegevens op grond van artikel 18 AVG;
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 AVG;
 • recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG

Tel: 070-8888 500*
Fax: 070-8888 501
privacy@autoriteitpersoonsgegevens.nl

5.2. RECHT VAN BEZWAAR

Mits aan de vereisten van artikel 21, lid 1, AVG is voldaan, kunt u bezwaar maken tegen de gegevensverwerking op gronden die verband houden met uw specifieke situatie.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar is van toepassing op alle doeleinden van de verwerking uiteengezet in dit privacybeleid die worden uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, f), AVG. In tegenstelling tot het specifieke recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking voor reclamedoeleinden, in overeenstemming met de AVG zijn wij alleen verplicht om uitvoering te geven aan een dergelijk algemeen recht om bezwaar te maken als u redenen van doorslaggevend belang aanvoert.

6. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid zal worden herzien telkens wanneer wijzigingen worden aangebracht aan onze website of als andere omstandigheden dit vereisen. De meest recente versie wordt steeds op deze website getoond. Wij raden u daarom aan om deze website regelmatig te controleren op wijzigingen in ons beleid.