STANDAARD ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR BESTELLINGEN VIA WWW.STIHL.NL

(Versie: 05/2021)

 

1. TOEPASSINGSGEBIED EN PARTIJEN

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Andreas STIHL NV, met maatschappelijke zetel te 2870 Puurs-Sint-Amands, Veurtstraat 117 en gekend in het KBO onder nummer 427.714.768 (hierna te noemen “STIHL”).

1.2 De onderhavige algemene voorwaarden (hierna te noemen "Algemene Voorwaarden") zijn van toepassing op de zakelijke relatie tussen STIHL en de klant (hierna te noemen "Klant") en transacties in de online shop op https://www.stihl.nl.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden bepalen de details van de contractuele relatie tussen STIHL en de Klant, en bevatten tevens belangrijke consumenteninformatie. De Klant kan de Algemene Voorwaarden via de links in de online shop inzien, op zijn computer downloaden en/of bij het plaatsen van een bestelling uitprinten. De Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling, worden samen met de orderbevestiging op een duurzame drager (per e-mail) opnieuw toegestuurd aan de Klant op het moment dat de goederen geleverd worden.

2. BESTELPROCEDURE / AANBIEDING DOOR DE KLANT

2.1 De Klant kan in eerste instantie de producten vrijblijvend in zijn winkelmandje plaatsen en kan de ingevoerde gegevens op elk moment bekijken en corrigeren voordat hij een bindende bestelling plaatst door gebruik te maken van de correctietools die hem daartoe tijdens de bestelprocedure ter beschikking worden gesteld en voor dit doel worden uitgelegd.

2.2 Een bindend aanbod van de Klant komt pas tot stand wanneer de Klant de gewenste producten bestelt door het bestelformulier in te vullen en te verzenden. De bestelling wordt geplaatst door te klikken op de knop "Nu kopen" aan het einde van de bestelprocedure. De Klant is aan zijn aanbod gebonden gedurende vijf (5) dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst (door op de knop "Nu kopen" te klikken).

2.3 Na het plaatsen van de bestelling ontvangt de Klant een automatische ontvangstbevestiging met daarin de details van de bestelling van de Klant (orderbevestiging). Deze automatische orderbevestiging houdt geen aanvaarding van het aanbod in; het dient enkel om de ontvangst van de bestelling door STIHL te documenteren.

2.4 STIHL kan de bestelling beperken tot de normale huishoudelijke hoeveelheid, zowel wat betreft het aantal bestelde producten in een bepaalde bestelling als wanneer er meerdere bestellingen voor hetzelfde product worden geplaatst, waarbij elke individuele bestelling een normale huishoudelijke hoeveelheid vertegenwoordigt.

3. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 STIHL kan de bestelling van de Klant accepteren door binnen vijf (5) dagen per e-mail een verzendbevestiging of afhaalbericht te versturen, waarmee het koopaanbod wordt geaccepteerd en een overeenkomst tot stand komt. Als de Klant geen verzendbevestiging of afhaalbericht ontvangt binnen vijf (5) dagen na het plaatsen van zijn bestelling, is de Klant niet meer aan zijn bestelling gebonden. STIHL zal in dat geval de door de Klant gedane betalingen onverwijld terugbetalen.

3.2 In afwijking van het bepaalde in artikel 3.1, kan een bindende overeenkomst ook eerder tot stand komen:

  • als de Klant "PayPal" als betalingsmethode selecteert, komt de overeenkomst tot stand zodra de Klant de betalingsinstructie aan PayPal bevestigt;
  • als de Klant als betalingswijze "Creditcard" kiest, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat de creditcard gedebiteerd is,
    ook als STIHL op dat moment het koopaanbod in de zin van artikel 3.1 nog niet aanvaard heeft.

4. HERROEPINGSRECHT

Consumenten hebben een wettelijk herroepingsrecht bij het aangaan van een overeenkomst op afstand. STIHL verstrekt hierbij de volgende informatie in overeenstemming met de wettelijke voorschriften:

4.1 INSTRUCTIES VOOR HERROEPING
_________________________________________________

RECHT OP

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen 14 dagen te herroepen zonder dat u daarvoor enige reden moet opgeven.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het betreffende goed fysiek in bezit neemt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Andreas STIHL NV, Veurtstraat 117, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, tel: +31 020-7183701, email) informeren over uw beslissing om de overeenkomst op te zeggen door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

GEVOLGEN VAN HERROEPING

Als u de overeenkomst herroept, betalen wij u de volledige aankoopprijs terug, inclusief de bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat wordt aangeboden door ons). De terugbetaling gebeurt zonder onnodige vertraging en niet later dan 14 dagen na de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. We betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u hebt betaald, tenzij u uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel akkoord bent gegaan. U zult in ieder geval geen kosten in rekening worden gebracht als gevolg van de terugbetaling.

Wij mogen wachten met terugbetaling totdat wij de goederen hebben teruggekregen of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u de herroeping van deze overeenkomst aan ons hebt medegedeeld terugzenden (Andreas STIHL NV, Veurtstraat 117, 2870 Puurs-Sint-Amands, België) of aan een STIHL speciaalzaak overhandigen. Aan deze termijn is voldaan als u de goederen heeft terugstuurt of teruggebracht naar een STIHL speciaalzaak voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Wij dragen de directe kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een behandeling die verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen vast te stellen.
_________________________________________________

4.2 UITSLUITING / VERVAL VAN HET HERROEPINGSRECHT

Overeenkomstig artikel 6:230p BW, bestaat er geen herroepingsrecht voor overeenkomsten voor de levering van goederen die vervaardigd zijn volgens de specificaties van de consument of die duidelijk bestemd zijn voor een specifieke persoon.

Het herroepingsrecht vervalt voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde goederen die na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, en voor overeenkomsten voor de levering van verzegelde audio- en video-opnamen of computerapparatuur als de verzegeling/beveiliging is verbroken na de levering.

4.3 MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

STIHL verstrekt hierbij de volgende informatie op het modelformulier voor herroeping in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Het gebruik van het modelformulier is echter niet verplicht.

_________________________________________________

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)
- Aan Andreas STIHL NV, Veurtstraat 117, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, tel: +31 020-7183701, email:
- Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
- Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
- Naam/Namen consument(en)
- Adres consument(en)
- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is."
_________________________________________________

5. PRIJZEN/BETALINGSVOORWAARDEN, TERUGBETALINGEN

5.1 De in de STIHL online shop vermelde prijzen zijn de finale prijzen in EUR (inclusief wettelijke BTW en inclusief de bijdrage voor het beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparaten) plus verzendkosten. De verzendkosten worden voor elk artikel afzonderlijk in de online shop aangegeven. Bij bestellingen van meer dan 100 euro of bij leveringen aan STIHL speciaalzaken is de verzending gratis. Bij deelleveringen worden de verzendkosten slechts eenmaal in rekening gebracht.

5.2 Klanten kunnen kiezen uit de volgende betalingsopties:

  • Creditcard (VISA / MasterCard): als u met VISA of MasterCard betaalt, wordt uw creditcard gedebiteerd op het moment dat u uw bestelling plaatst
  • PayPal: als u met PayPal betaalt, wordt de betaling uitgevoerd op het moment dat u uw bestelling plaatst. Als PayPal als betalingsmethode wordt gekozen, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22–24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, onderhevig aan de gebruiksvoorwaarden van PayPal, die online kunnen worden bekeken op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/useragreement-full op voorwaarde dat de Klant een PayPal-rekening opent of heeft. Klanten die geen PayPal-rekening hebben, kunnen de gebruiksvoorwaarden raadplegen op https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

5.3 STIHL behoudt zich het recht voor om de factuur als elektronische factuur in het klantenaccount ter beschikking te stellen (factuur in een elektronisch formaat, bijv. als PDF-document), zodat de Klant deze kan downloaden. STIHL zal de Klant hierover per e-mail informeren. Indien de Klant geen klant account heeft aangemaakt, ontvangt hij de factuur per e-mail in een elektronisch formaat dat rechtstreeks kan worden gedownload (bijv. PDF-formaat) en afgedrukt.

5.4 Terugbetalingen zullen worden overgemaakt op de betreffende PayPal/creditcard-rekening.

5.5 Betalingen worden uitsluitend van rekeningen binnen de Europese Unie (EU) geaccepteerd.

6. LEVERINGS- EN VERZENDINGSVOORWAARDEN

6.1 In principe worden de goederen geleverd binnen vijf (5) werkdagen (maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen) na het plaatsen van de bestelling. Tenzij anders overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de Klant in de bestelling aangegeven leveringsadres.

6.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland.

6.3 STIHL behoudt zich het recht voor de bestelling in deelleveringen uit te voeren.

6.4 Bij elke bestelling heeft de Klant de mogelijkheid om als afleveradres een in Nederland gevestigde STIHL speciaalzaak te kiezen. Als de bestelling producten bevat die gemonteerd moeten worden, moet de hele bestelling worden afgeleverd op het adres van een Stihl.be/nl-partner, die het product zal monteren voor de Klant. Tijdens de bestelprocedure wordt de Klant meegedeeld welke STIHL speciaalzaak als afleveradres voor de betreffende bestelling gebruikt kan worden.

6.5 Zodra de goederen zijn overhandigd aan de vervoerder stuurt STIHL de Klant per e-mail een verzendbevestiging met alle relevante informatie over de status van de verzending en, indien beschikbaar, een link om de verzending bij de vervoerder te volgen. De Klant die als afleveradres een STIHL speciaalzaak heeft gekozen, ontvangt een afhaalbericht.

6.6 Klanten die als afleveradres een STIHL speciaalzaak hebben gekozen, kunnen de goederen na ontvangst van het afhaalbericht bij de gekozen STIHL speciaalzaak afhalen. Bij de afhaling zal de STIHL speciaalzaak de Klant informeren over het gebruik van het product (inclusief de noodzakelijke montage). Op vertoon van een officieel legitimatiebewijs of de afhaalbevestiging (bijv. als e-mail op de smartphone) kunnen de bestellingen tijdens de openingsuren afgehaald worden bij de STIHL speciaalzaak waar de goederen werden geleverd. De openingsuren van de STIHL speciaalzaak staan vermeld in de kennisgeving die naar de Klant wordt gestuurd. De afhaaltermijn bedraagt 14 dagen vanaf de datum waarop de goederen bij de STIHL speciaalzaak geleverd zijn.

6.7 STIHL verbindt er zich toe elektrische, elektronische apparaten en gasontladingslampen terug te nemen bij aankoop van een soortgelijk artikel. De recyclagebijdragen zijn inbegrepen in de prijs van de nieuwe producten.

6.8 Als de afhaaltermijn verstrijkt zonder dat de Klant de goederen heeft afgehaald, zal STIHL de bestelling annuleren en alle betalingen die STIHL van de Klant voor de niet afgehaalde goederen heeft ontvangen, terugbetalen. STIHL zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel waarmee de Klant heeft betaald, tenzij de Klant uitdrukkelijk een andere betaalwijze aanvaard heeft. De terugbetaling brengt in geen geval kosten met zich mee voor de Klant.

6.9 Indien STIHL door omstandigheden buiten haar wil (bijv. een overmachtsituatie) niet in staat is de afgesproken leveringstermijn na te komen, zal STIHL de Klant hiervan onverwijld op de hoogte brengen en een nieuwe levertermijn voorstellen. Als de nieuwe leveringstermijn voor de Klant onaanvaardbaar is, kan hij de overeenkomst met betrekking tot de betreffende goederen ontbinden. STIHL zal in dat geval de Klant de reeds betaalde bedragen onverwijld en ten laatste binnen 30 dagen terugbetalen. Het bovenstaande laat de wettelijke rechten van de partijen, het herroepingsrecht van de Klant en de wettelijke garantierechten onverlet.

7. CONFORMITEIT EN GARANTIE

7.1 STIHL garandeert dat haar goederen conform zijn aan de bestelling van de Klant en voldoen aan de normale verwachtingen die men ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. STIHL garandeert de Klant natuurlijk ook dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van je bestelling bestaande wetten.

7.2 Ten aanzien van consumenten hanteert STIHL bovendien, wat betreft het leveren van goederen, de wettelijke minimum garantietermijn van twee jaar indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed tot 2 jaar na de levering dit goed kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.

7.3 Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de consument de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de consument het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

7.4 Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan voor de levering, tenzij STIHL het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden zal de consument zelf moeten bewijzen dat het gebrek reeds bij de levering aanwezig was.

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de koopprijs niet volledig is betaald, blijven de geleverde goederen eigendom van STIHL.

9. INFORMATIE OVER AANSPRAKELIJKHEID VOOR KWALITEITSGEBREKEN EN VERJARING

De wettelijke bepalingen inzake aansprakelijkheid voor materiële gebreken en verjaringstermijnen zijn van toepassing.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 STIHL is enkel aansprakelijk voor schade

a) wegens opzettelijke of grove nalatigheid, of
b) wegens toerekenbaar letsel aan leven, ledematen of gezondheid; of
c) wegens het bedrieglijk verbergen van gebreken; of
d) op grond van een garantie, of
e) wegens aansprakelijkheid volgens de Nederlandse wet op de productaansprakelijkheid (art. 6:185 t/m 6:193 Burgerlijk Wetboek), of
f) wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van wezenlijke contractuele verplichtingen (d.w.z. verplichtingen waarvan de nakoming essentieel is voor de behoorlijke en juiste uitvoering van de overeenkomst en waarop de Klant rechtmatig mag rekenen), ook in het geval van nalatige tekortkoming in de nakoming van dergelijke verplichtingen, zij het dan beperkt tot redelijkerwijs te voorziene schade of verlies.

10.2 De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor vorderingen tot vergoeding van kosten op grond van artikel 6:84 BW.

10.3 Voor het overige zijn aanspraken op schadevergoeding uitgesloten, ongeacht de rechtsgrond.

11. WAARDEBONNEN EN DE INWISSELING ERVAN

11.1 Waardebonnen zijn kortingsbonnen die niet gekocht kunnen worden. Ze worden door STIHL uitgegeven in het kader van reclamecampagnes en zijn slechts gedurende een beperkte periode geldig. De waardebonnen kunnen uitsluitend in de aangegeven periode worden verzilverd en er kan slechts één waardebon per bestelling worden gebruikt. STIHL behoudt zich het recht voor om waardebonnen alleen voor een minimale bestelwaarde te laten inwisselen. De waarde van de bestelling moet minstens even hoog zijn als de waarde van de waardebon. Het verschil dat bij een hogere orderwaarde overblijft, kan met de aangeboden betalingsmogelijkheden verrekend worden. Waardebonnen worden niet in contanten uitbetaald en brengen geen rente op. Indien een deel van de goederen of alle goederen worden geretourneerd, wordt de promotionele waardebon niet terugbetaald. Promotionele waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat de bestelprocedure is voltooid. Ze kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegepast. Promotionele waardebonnen zijn niet overdraagbaar. Het is niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen met elkaar te combineren, tenzij STIHL deze mogelijkheid in haar online shop aanbiedt.

11.2 Als de Klant bij een aankoop gebruik maakt van een waardebon, behoudt STIHL zich het recht voor om de Klant de oorspronkelijke prijs van de door de Klant behouden goederen in rekening te brengen in het geval dat de Klant een deel van de bestelling annuleert en de totale waarde van de bestelling daardoor lager is dan of gelijk is aan de waarde van de waardebon.

12. MINDERJARIGEN

De producten in de online shop van STIHL worden uitsluitend aangeboden aan Klanten die de wettelijke minimumleeftijd hebben bereikt.

13. TOEPASSELIJK RECHT

13.1 Alle juridische relaties tussen STIHL en de Klant worden beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 (Verdrag van Wenen).

13.2 De bovenstaande rechtskeuzebepaling beperkt de toepassing van dwingende bepalingen van buitenlands consumentenrecht niet, ongeacht enige rechtskeuzebepaling die van toepassing zou zijn op de contractuele relatie met de Klant .

14. INFORMATIE OVER ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

14.1 Alle klachten moeten gericht worden aan: Andreas STIHL NV, Veurtstraat 117, 2870 Puurs-Sint-Amands, België, tel: +31 020-7183701, email

14.2 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Geschillencommissie voor Consumentenzaken bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/geschillencommissie-voor-consumentenzaken/.

14.3 De Europese Commissie stelt een platform voor online geschillenbeslechting (ODR-platform) ter beschikking. Het ODR-platform is bedoeld als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen in verband met contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online koopovereenkomsten. Het ODR-platform is te vinden via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

15. BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR E-COMMERCE-TRANSACTIES

15.1 De Algemene Voorwaarden van STIHL voor de STIHL online shop kunnen op elk moment tijdens de bestelprocedure worden opgeroepen en afgedrukt door te klikken op de link "Algemene Voorwaarden" (onderaan het scherm van de online shop).

15.2 De Klant kan de artikelen in zijn winkelmandje op elk moment bekijken, voordat hij verder gaat met zijn bestelling, door op het pictogram van het winkelmandje te klikken.

15.3 Door een klantenaccount aan te maken kan de Klant eenmalig zijn klantgegevens (bijv. afleveradres, factuuradres, betalingsgegevens) invoeren, zodat deze bij volgende bestellingen bewaard blijven. Geregistreerde Klanten kunnen ook hun ordergegevens bekijken (bijv. actuele bevestigde orders) in hun persoonlijke klantenaccount.

15.4 Na het controleren van de winkelwagen, moeten de adres- en leveringsgegevens van de Klant worden ingevuld als onderdeel van de bestelprocedure. Invoerfouten kunnen op elk moment door de Klant worden gecorrigeerd.

15.5 De bestelprocedure kan op elk moment worden stopgezet door het venster te sluiten.

15.6 Er wordt geen bestelling aan STIHL doorgegeven, tenzij op de knop "Nu kopen" is geklikt.

15.7 De Klant ontvangt een orderbevestiging met een samenvatting van zijn bestelling en aanvullende informatie, met name de contractvoorwaarden. De Klant wordt verzocht deze informatie op te slaan of af te drukken, omdat een dergelijke volledige en definitieve samenvatting van de contractvoorwaarden in deze vorm niet door STIHL wordt opgeslagen en dus achteraf niet meer voor de Klant beschikbaar is.

15.8 Nederlands is de enige toegestane taal voor het afsluiten van de overeenkomst.

16. PLAATS VAN UITVOERING / JURISDICTIE

16.1 Voor zover de Klant een ondernemer is, is de maatschappelijke zetel van STIHL de plaats waar alle verplichtingen uit de contractuele relatie met STIHL worden uitgevoerd.

16.2 Voor zover de Klant ondernemer is, is de rechtbank van Antwerpen bevoegd voor alle geschillen die uit of in verband met de contractuele relatie ontstaan.

17. GEGEVENSBESCHERMING

STIHL leeft de wettelijke bepalingen na bij de verwerking van de persoonlijke gegevens van de Klant, met inbegrip van de contractgegevens (bv. bestelling, levering, factuur en betalingsinformatie). Details vindt u in het privacybeleid.

18. BEHANDELING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN, ACCUMULATOREN EN BANDEN, ELEKTRISCH EN ELEKTRONISCH AFVAL

18.1 STIHL voldoet aan alle verplichtingen die haar worden opgelegd door de bepalingen van de milieuwetgeving en met betrekking tot de verwijdering van afgedankte batterijen, accu's, banden en elektrische en elektronische apparatuur.

In het bijzonder informeert STIHL de Klant dat, in overeenstemming met de geldende regelgeving, elektrische en elektronische apparaten op het einde van hun levensduur, verouderd of niet meer werkt, niet in de vuilnisbak of in de selectieve sorteerbakken van zijn gemeente mogen worden gegooid. Het doel van deze regelgeving is in het bijzonder om de verspilling van grondstoffen te beperken en om het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen door de verspreiding in de natuur van stoffen in bepaalde apparaten te voorkomen.

18.2 De Klant heeft de mogelijkheid om dit afval af te leveren bij een geschikt inzamelpunt of bij één van onze STIHL speciaalzaken in Nederland.

[Einde van de Algemene Voorwaarden].